nehatbe
  *Kurani online*
 

 

.
.

Lexo në Kur'an, suren:

 

Eudhu bil-lahi minesh shejtani rraxhimë! 
Mbështetem3  në All-llahun4  nga djalli i mallkuar5,6

..

Kërko në Kur'an, për fjalën apo termin:

kerkimin tuaj beheni me fjale te thjeshta si psh:  xhami, islam, Zot etj...


 
Faqet Islamike Shqiptare

 

1 Nje nga kuptimet e fjalës Kur’an  do të thotë: Ai që lexohet.     
2 Fjalën “përkthim” e zëvendësuam me shprehjen “përkthim i kuptimit” për shkak se asnjë përkthim i Kur’anit nuk e arrin vlerën e vërtetë të përkthimit, por është vetëm një nga mënyrat e shumta të interpretimit të tij     
3 Mund të përkthehet edhe si “Kërkoj strehim…”   
4 All-llahu - Zoti i Vetëm, i Adhuruari, Qenia më e lartë që ekziston, Krijuesi i gjithësisë, i të dukshmes dhe të padukshmes.    
5 Sipas komentit të Ibn Kethirit “shejtanir raxhim” do të thotë “i larguar nga çdo e mirë”    
6 Isti’adheja (kërkimi i mbrojtjes së All-llahut nga djalli):   
All-llahu xh. sh. thotë:

Kur ta lexosh Kur’anin, kërko mbrojtjen e All-llahut prej djallit të mallkuar.” (16:98).  

Comments on this page:
Comment posted by www.clubedobrigadeiro.com.br( ugzkutqzgmail.com ), 03/29/2013 at 2:29pm (UTC):
i have continuallly asked u to not to censor my comment. how dare you try to censor my message.Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
  Today, there have been 94 visitors (978 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=